វីដេអូ POP

មិនដឹងអ្វីមកគិតទេលោកព្រះ!បេីករថយន្ដដោយការវ៉ាជែង បាត់ម្ចាស់ការ ផ្ងាជេីង លេីផ្លូវជាតិ១៣០ ឃុំរលាំងចក ស្រុកសំរោង ទង ..