វីដេអូ POP

កម្មវិធី «បុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ»


បុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ គឺជាកម្មវិធីថ្មី ដែលធ្វើបទបង្ហាញព័ត៌មានតាមរយៈវីឌីអូខ្លី ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គម ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានកីឡា ព័ត៌មានកំសាន្ត ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ព័ត៌មានប្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោក។ សូមជួយ LIKE & SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ


បុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ គឺជាកម្មវិធីថ្មី ដែលធ្វើបទបង្ហាញព័ត៌មានតាមរយៈវីឌីអូខ្លី ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គម ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានកីឡា ព័ត៌មានកំសាន្ត ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ព័ត៌មានប្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោក។ សូមជួយ LIKE & SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

បុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ គឺជាកម្មវិធីថ្មី ដែលធ្វើបទបង្ហាញព័ត៌មានតាមរយៈវីឌីអូខ្លី ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គម ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានកីឡា ព័ត៌មានកំសាន្ត ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ព័ត៌មានប្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោក។ សូមជួយ LIKE & SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ